013 44 31 80
MAIL ONS
013 44 31 80
MAIL ONS
Nieuws2023-07-05T09:28:38+00:00

Nieuw criterium voor de indieningstermijnen

26 juni 2023|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , , |

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

 • winsten en/of baten
 • bezoldigingen bedrijfsleiders
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten

Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris is ingediend. De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht.

Indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting

Algemeen principe
– Papieren aangifte: 30 juni 2023
– Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte
– Papieren aangifte: 30 juni 2023
– Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Aanmoediging voor complexe aangiften
Als de aangifte ten laatste op 31 augustus 2023 ingediend wordt, genieten de belastingplichtigen van een snellere terugbetaling of kunnen zij later betalen.

Forfaitaire grondslagen
Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
 • en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

De nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens

6 maart 2023|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , |

Voertuigen aangeschaft voor 1 juli 2023
De kosten van een wagen met verbrandingsmotor (diesel, LPG, CNG of benzine) die voor 1/07/2023 wordt besteld, blijven onbeperkt in de tijd aftrekbaar op basis van de zogenaamde gramformule:

120% – (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km)

De CO2-uitstoot is afhankelijk van de wagen, de brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt:

 • 1 voor dieselwagens
 • 0,95 voor benzinewagens
 • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale PK

Voertuigen aangeschaft vanaf 1 juli 2023 (tot en met 31 december 2025)
Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1/07/2023 en 31/12/2025 worden besteld, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot:

 • 75% in 2025
 • 50% in 2026
 • 25% in 2027
 • 0% vanaf 2028

Hybride en elektrische voertuigen
Een ‘valse’ hybride wordt gelijkgesteld met een wagen met een brandstofmotor.

Bij een ‘echte’ hybride die vanaf 1/07/2023 wordt besteld, zullen de brandstofkosten slechts voor 50% aftrekbaar zijn tot 31/12/2026. Voor 2027 wordt de aftrek beperkt tot 25%, en vanaf 2028 is de aftrek van die brandstofkosten 0%. Werd deze vóór 01/01/2023 besteld, blijft de gramformule tot 100% van toepassing.

Voor elektrische wagens besteld vóór 2027 blijft de aftrekbaarheid 100%, gedurende de volledige gebruiksduur, daarna geldt:

 • In 2027 95%
 • In 2028 90%
 • In 2029 82,5%
 • In 2030 75%
 • In 2031 67,5%

Vruchtgebruik op aandelen: wat betekent dit?

20 januari 2023|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , , |

Het vruchtgebruik op aandelen komt vaak voor in het kader van vermogensplanning waarbij een opsplitsing wordt gemaakt tussen de blote eigendom en het vruchtgebruik op de aandelen. Dit kan onder meer het gevolg zijn van de verdeling van de nalatenschap volgens het wettelijk erfrecht waar de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik erft en de kinderen de blote eigendom. Daarnaast vinden ook vaak schenkingen plaats waarbij de schenker zich het vruchtgebruik voorbehoudt.

Het nieuwe goederenrecht verduidelijkt de rechten van de vruchtgebruiker en bevestigt dat de vruchtgebruiker in principe de stemrechten met betrekking tot de aandelen kan uitoefenen en recht heeft op de vruchten. Het is echter perfect mogelijk om van dit principe af te wijken door alternatieve bepalingen op te nemen in de statuten, schenkingsakte, testament of enige andere overeenkomst.

Daarnaast maakt het nieuwe goederenrecht een onderscheid tussen vruchten en opbrengsten. Vruchten worden periodiek voortgebracht zonder dat wordt ingeteerd op de kapitaalwaarde (bv. dividenden). Een opbrengst daarentegen is een uitkering die wel inteert op de kapitaalwaarde. Wanneer een vrucht niet wordt uitgekeerd, doet dit het eigen vermogen aangroeien en kwalificeert dit bij een latere uitkering als de uitkering van een opbrengst. Dit is van belang aangezien in principe enkel vruchten exclusief toekomen aan de vruchtgebruiker, de opbrengsten daarentegen moeten worden gedeeld met de blote eigenaar.

Het verschil tussen vruchten en opbrengsten is belangrijk wanneer wordt getracht om dividenduitkeringen fiscaal te optimaliseren via een liquidatiereserve. Na de aanleg van de liquidatiereserve wordt deze namelijk voor een bepaalde periode gereserveerd binnen de vennootschap om deze later fiscaal vriendelijk uit te kunnen keren. Doordat deze middelen niet onmiddellijk worden uitgekeerd als een dividend, maar worden gereserveerd, kunnen ze worden beschouwd als een opbrengst. Hierdoor komen ze niet enkel toe aan de vruchtgebruiker.

Om discussies te vermijden is het aangeraden om de nodige afspraken conventioneel vast te leggen. Daardoor blijft het vruchtgebruik een handige en fiscaal interessante techniek in het kader van uw vermogensplanning.

Btw-aangifte niet of laattijdig indienen bij ondernemingen en zelfstandigen

20 december 2022|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , , , , |

Ondernemingen en zelfstandigen die hun btw-aangifte niet of laattijdig indienen, krijgen vanaf 2024 een voorstel van vervangende aangifte. Daardoor zullen ze meer belastingen betalen, want de fiscus baseert zich op het hoogste verschuldigde bedrag aan belastingen in de voorgaande twaalf maanden.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft in de ministerraad groen licht gekregen voor het project dat de federale overheidsdienst Financiën heeft uitgewerkt, om de btw-ketting te optimaliseren en te digitaliseren.

De regering moet maatregelen nemen ‘om de btw-kloof tussen wat de overheid zou moeten ontvangen en wat ze werkelijk int, te verkleinen. Op die manier verhogen we de belastingontvangsten zonder te raken aan de belastingen zelf’. Die btw-kloof is het resultaat van een mank lopende afhandeling van de btw-aangiften. Die gebeurt nu nog handmatig en door verschillende diensten. Als gevolg loopt België elk jaar 4,44 miljard euro, of meer dan 12 procent van de btw-inkomsten, mis. De btw-inkomsten zijn goed voor 26 procent van de fiscale inkomsten.

Het wetsontwerp van Van Peteghem wil daarin verandering brengen door werk te maken van de automatisering van de inningsprocessen. Een nieuwe ‘provisierekening btw’ moet het voor de belastingplichtige makkelijker maken zijn btw-krediet te beheren, en sneller zijn btw-tegoeden terug te krijgen.

Tegelijk worden belastingplichtigen die hun aangiften niet of niet tijdig indienen gesanctioneerd. Ze krijgen automatisch een voorstel van vervangende aangifte, gebaseerd op het hoogste verschuldigde bedrag aan belasting in de periodieke btw-aangiften van de voorgaande twaalf maanden, met een minimum van 2.100 euro. Ze krijgen een maand om te reageren op het voorstel van vervangende aangifte door alsnog een periodieke btw-aangifte in te dienen. Er volgt dan alleen een boete voor laattijdige indiening.

Energiecrisis: algemeen betaaluitstel voor de betaling van de belasting

25 november 2022|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , , , , |

Energiecrisis: algemeen betaaluitstel voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting (aanslagjaar 2022)

De federale regering heeft maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis. Eén maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in:

 • de personenbelasting
 • de vennootschapsbelasting
 • de belasting niet-inwoners
 • de rechtspersonenbelasting

FOD Financiën verlengt de standaard betaaltermijn van 2 naar 4 maanden voor alle aanslagbiljetten met aanslagjaar 2022 (voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31 oktober 2023).

 • Voor de aanslagbiljetten personenbelasting en belasting niet-inwoners (aanslagjaar 2022) met verzending vanaf 14 november 2022:
  De aangepaste betaaldatum staat al vermeld in het blauwe kader. Die datum is dus 4 maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet.
 • Voor de aanslagbiljetten personenbelasting en belasting niet-inwoners (aanslagjaar 2022) met verzending vóór 14 november 2022:
  De betaaldatum vermeldt nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden). Hoewel die extra betaaltermijn van 4 maanden dus niet op het aanslagbiljet staat, geldt dat uitstel ook voor die gevallen. U hoeft niets te doen om dat uitstel te verkrijgen.
 • Voor de aanslagbiljetten vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) pasten FOD Financiën reeds alle aanslagbiljetten aan, rekening houdend met de extra betaaltermijn van 4 maanden. De datum op uw aanslagbiljet is dus sowieso de correcte.

Hebt u betaalmoeilijkheden? Vraag dan een afbetalingsplan aan via MyMinfin of via een brief aan één van de infocenters van FOD Financiën.

Vermijd intresten op uw belastingen, doe voorafbetalingen

11 oktober 2022|Categories: Nieuwsbrieven|Tags: , , , |

11 april 2022 | 11 juli 2022 | 10 oktober 2022 | 20 december 2022
Dit zijn de termijnen voor aanslagjaar 2023 als het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Let op, het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Het is verstandig om vanaf de eerste termijn vooraf te betalen.

Voor vennootschappen:

9,0% op een voorafbetaling vóór 11 april 2022
7,5% op een voorafbetaling vóór 11 juli 2022
6,0% op een voorafbetaling vóór 10 oktober 2022
4,5% op een voorafbetaling vóór 20 december 2022

Voor éénmanszaken:

3,0% op een voorafbetaling vóór 11 april 2022
2,5% op een voorafbetaling vóór 11 juli 2022
2,0% op een voorafbetaling vóór 10 oktober 2022
1,5% op een voorafbetaling vóór 20 december 2022

Als u nog geen voorafbetalingen gedaan heeft moet u vóór 20 december 2022 al 150% van uw geraamde belastingen storten, om de vermeerdering volledig te vermijden. Dit geldt voor zowel de vennootschappen als de éénmanszaken. Het overschot van de voorafbetalingen kan wel teruggevraagd worden.

Kleine vennootschappen en éénmanszaken moeten de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen voorafbetalingen doen.

Tip: u kan via een financiering bij de bank 75% van uw geraamde belastingen laten storten in de eerste termijn zodat u meteen het maximaal voordeel geniet. Zo is er een maandelijkse spreiding van uw belastingen en volgen er geen onaangename verrassingen.

Go to Top