1. ACCOUNTANTSBUREAU FIRMIN CLAES BV verbindt er zich toe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht. Nochtans is dit accountantsbureau enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen en bepalingen, zoals die in voege zijn op de dag van de uitvoering van de opdracht. Alzo is het accountantsbureau ertoe gehouden de termijnen te eerbiedigen, wettelijk of administratief bepaald, op voorwaarde dat de opdrachtgever de nodige documenten en alle noodzakelijke inlichtingen bezorgt binnen de gepaste termijnen, die noodzakeliijk zijn om het accountantsbureau in staat te stellen de vervaltermijnen te respecteren. Bij laattijdigheid van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever het accountantsbureau niet correct inlicht of onjuiste of onvolledige stukken aan het accountantsbureau overmaakt, kan het accountantsbureau niet verantwoordelijk gesteld worden voor administratieve boeten, bijslagen, intresten of schadevergoedingen die kunnen voortspruiten uit de houding van de opdrachtgever.
 2. Het accountantsbureau is niet gelast met het onderzoek naar de echtheid, de juistheid en de volledigheid van de haar ter beschikking gestelde documenten door de opdrachtgever of diens aangestelde. Dergelijk onderzoek behoort enkel tot de opdracht van het accountantsbureau mits schriftelijk afwijkend beding. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten blijven ter beschikking van het accountantsbureau zolang de werkzaamheden duren en zolang de laatste staat van erelonen niet vereffend is.
 3. De medewerkers van het accountantsbureau hebben geen mandaat om erelonen te innen, tenzij daartoe behoorlijk en schriftelijk gevolmachtigd.
 4. Iedere klacht inzake erelonen, modaliteiten en wijze van uitvoering van de toevertrouwde opdracht, dient aan het accountantsbureau binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de verzending, door de opdrachtgever per aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden aan het accountantsbureau. Dit aangetekend schrijven dient gemotiveerd te zijn.
 5. De ereloonnota’s zijn contant betaalbaar bij ontvangst. Indien het bedrag van de ereloonnota niet is betaald binnen de 14 dagen na de verzending ervan, zal de opdrachtgever van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding:
  • Openstaand saldo tot € 150,00: € 20;
  • Openstaand saldo tussen € 150,01 en € 500,00: € 30 + 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00;
  • Openstaand saldo vanaf € 500,01: € 65,00 + 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand.
 6. Indien de openstaande schuld door de opdrachtgever wordt betaald door middel van aflossingen, worden deze laatste eerst aangerekend op de interesten, de kosten en het schadebeding, en vervolgens op de hoofdsom.
 7. Bij niet-betaling van de ereloonnota binnen de dertig dagen, behoudt het accountantsbureau zich het recht voor om alle prestaties te staken, zonder enige inlichtingen hierover aan de opdrachtgever. Hieruit eventueel voortvloeiende nadelige gevolgen voor de opdrachtgever zullen in geen enkel geval kunnen verhaald worden op het accountantsbureau.
 8. De medewerkers van Accountantsbureau Firmin Claes bv staan uitsluitend in dienst van dit accountantsbureau. Op straf van schadevergoeding is de opdrachtgever ertoe verbonden elke medewerking van een der medewerkers van het accountantsbureau buiten genoemd dienstverband te weigeren. De opdrachtgever verbindt er zich toe geen enkel personeelslid van het accountantsbureau in dienst te nemen binnen de 1 jaar vanaf de datum van hetbeëindigen van de dienstrelatie van deze medewerker in het accountantsbureau.
 9. Iedere betwisting valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Hasselt. Het Belgisch recht is in casu van toepassing.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, uitgevoerd door Accountantsbureau Firmin Claes bv behoudens schriftelijk afwijkend beding.